Innovare - Håkon Sjåstad Innovare - Håkon Sjåstad

.

Firmapakken 11, eit sikkert val -- Her møter kryptovirus motstand

Bilde av Firmapakken 11, eit sikkert val -- <i>Her møter kryptovirus motstand</i> 14.05.2022 : Firmapakken lagrar ikkje filar eller andre data lokalt på disken, og gjer det svært vanskeleg for kryptovirus eller andre virus å få tilgang. Det har synt seg å ha vore ein fordel for dei som har blitt råka av kryptovirus.

Det med å bruke gule meldingar internt gjer at det blir ein klar reduksjon i e-post mellom til tilsette i bedriftene, noko som og gjer kommunikasjonen sikrare samstundes som lenker i meldinga gjer tilgang på filer og data mykje enklare.

Firmapakken 11 har no vore i bruk nokre månader i fleire bedrifter og tilbakemeldinga er at dette er ei klar forbetring av Firmapakken. Den gjer brukarane meir produktive, betrar internkommunikasjonen og gjer data tryggare utan at tilgangen på data blir dårlegare enn i dei forrige versjonane. Tvert i mot er det no lettare å bruke, formidle og dele data.

I versjon 11.13 kom ei forenkling til å sette tilgang på alle data, til dømes tilbod, ordre, prosjekt, dokument, jobbar, avvik, resursar, møte og prosjekteringsdata.


Prisauke på Innovare produkt

01.05.2022 : I samanheng med at andre programvareleverandørar har auka prisane på programvare og tenester som er knytt til utvikling av programvare må vi og auke prisane for å dekke desse kostnadane. Difor har vi frå 1. mai 2022 auka prisane på lisensar på nett. Auka er omlag 20%.

Vi reknar med prisauka blir den einaste i år, men med den spanande økonomiske situasjonen som er i verda i dag veit vi ikkje kva endringar våre leverandørar gjer på programvare og tenester. Sjølve skytenestane til Innovare er i Norge (nordvestlandet) og har ikkje blitt påverka av auka prisar. Dette vil ikkje endre seg i år, med mindre vi får ei kraftig auke i maskinvare eller straumprisar.